The Eiffel Tower                Afghanistan Exhibit            Afghanishan II

                                                The Eiffel Tower    Afghanistan Exhibit   Afghanistan II     

            

CairoExhibitTitleThumb          Lebanon Exhibit             Iraq Exhibit 

            Cairo Exhibit       Lebanon Exhibit      Iraq Exhibit